REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

Kun vuokraat auton, kysymme Sinulta henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan nimeä, koko henkilötunnusta, työ- ja kotiosoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja luottokorttitietoja. Näiden tietojen avulla voimme palvella Sinua autonvuokraukseen liittyvissä asioissa Näiden tietojen avulla voimme palvella Sinua autonvuokraukseen liittyvissä asioissa entistä tehokkaammin ja joustavammin.

Henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia. Scandia Rent Autovuokraamo ei luovuta kuluttajien henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Scandia Rent Autovuokraamon henkilörekisterin ylläpitäjä on Scredo Oy
Yhteystiedot: Rantaperkiönkatu 1A, 33900 Tampere, info@scandiarent.fi , puh. 0600 55 00 99 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Timo Raimovaara, toimitusjohtaja

3. REKISTERIN NIMI

Scandia Rent Autovuokraamon asiakastietokanta

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakkaan tekemä tilaus ja siinä tarvittavat tiedot jotka mahdollistavat palvelun tuottamisen asiakkaalle).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa autovuokrauspalvelun ja asiakassuhteen tehokas sekä joustava hoitaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollinen yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin lakisääteinen velvollisuutemme tai pyytämäsi palvelun suorittaminen vaatii.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilauksen teon yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.
 

8. REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kotisivujen GDPR- lomakkeen kautta, jossa käyttäjän henkilöllisyys varmennetaan. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).